Meerenbosch Retirement Village

Situated in D'Urbanvale, Durbanville

Opened it’s doors in 2002


It consists of 69 houses and 58 apartments and a Frail care section. It is situated about 1.5 km from the Durbanville city centre, banks, shopping mall, hospital and churches. The apartments are sold as sectional title and homes separate title.

Please note that Meerenbosch has a strict age restriction of 75 and 11 months. No exceptions will be made. In a case of two applicants – bot applicants must meet this requirement. This is not the rule of Linette Teepe Properties but that of Meerenbosch HOA and Body Corporate.


Services & Facilities available

 • Dining: 8 compulsory meals per person per month
 • Library
 • Hair Salon
 • Cleaning Services (outsourced)
 • Laundry and ironing services (outsourced)
 • Activities: card games, exercise classes and excursions provided by Klaradyn tours
 • On-Site Nurse: Monday to Friday: 08h00 - 16h00 that keeps general supervision, blood pressure, etc. wound dressing.
 • Certain home care services can be provided by the frail care section
 • Impaired Division: 15 beds
 • Garden Services
 • Transportation is provided by a private institution
 • Telephone / intercom system that connects people with frail care section and links between units.
Geleë in D’Urbanvale, Durbanville

Die oord het sy deure geopen in 2002


Dit bestaan uit 69 huise en 58 woonstelle asook ‘n verswakte afdeling.  Dit is gelee ongeveer 1.5 km van die dorpsgebied se banke, winkelsentrums, hospitaal en kerke.  Die woonstelle word verkoop as deeltitel en die huise as eietitel eenhede.

Let asseblief daarop dat Meerenbosch ‘n streng ouderdomsbeperking van 75 en 11maande. Geen toegewings sal gemaak word nie. In geval waar daar twee aansoekkers is, moet beide voldoen aan die reel. Hierdie is nie die reel van Linette Teepe Eiendomme nie, maar die van Meerenebosch HEV en die Beheerliggaam.


Dienste/fasiliteite

 • Eetsaal : 8 verpligte maaltye per person per maand
 • Biblioteek
 • Haarsalon
 • Skoonmaakdienste (is uitgekontrakteur)
 • Was- en strykdienste (is uitgekontrakteur)
 • Aktiwiteite :  kaartspele, oefeningklasse asook uitstappies verskaf deur Klaradyn toere
 • Terreinverpleegster : Maandae tot Vrydae : 08h00 – 16h00 wat algemene toesig hou, bloeddruk, wondverbinding ens. doen.
 • Sekere tuisversorgingsdienste kan deur die verswakte afdeling verskaf word
 • Verswakte afdeling : 15 beddens
 • Tuindienste : grassnydienste
 • Vervoer word verskaf deur ‘n privaat instansie
 • Telefoon/interkomstelsel wat inwoners verbind met verswakte afdeling en skakeling tussen eenhede.