Panorama Palms

Situated in an upmarket area, Panorama

Near shopping centres, doctors and hospitals


Panorama Palms Retirement Village was established in April 1985.  It offers all the services that you could need at an elderly age and so much more.


Services & Facilities available

 • Independent lifestyle for active people over-50′s
 • Lifestyle enrichment programmes and outings
 • 24 hour security
 • Qualified Clinic staff on duty 24 hours
 • Medication management programmes
 • Trained care staff
 • Property maintenance by qualified staff
 • Superbly  maintained gardens
 • An exceptional frail care facility equipped to cater for both physically and mentally frail residents
 • Alzheimer unit with active and individual program by nursing staff
 • Home nursing care for those who need some degree of assisted living but prefer the comfort of their own cottage.
 • 3 course meals at lunch and other meals as needed
 • Transport to shopping centres and doctors
 • Library
 • Village shop
 • Hairdressing salon
 • Laundry facilities
 • Jukskei, snooker and darts facilities
 • Bio kinetics and Gym trim
 • Church services on premises

Panorama Palms units are sold on Life right basis were occupant/s receive back 100% of the original purchase price.

There are various units ranging from: bachelors, 1 and 2 bedroom flats, one/two and three bedroom houses (27m² to 116m²)

Geleë in 'n luukse omgewing, Panorama

Naby winkelsentrums, dokters en hospitale


Panorama Palms Aftree-Oord is gestig in April 1985. Dit bied al die dienste/fasiliteite wat jy moontlik nodig kan kry op 'n bejaarde ouderdom en soveel meer.


Dienste

 • Onafhanklike leefstyl vir aktiewe persone oor 50
 • Lewenstyl verrykingsprogramme en uitstappies
 • 24-uur sekuriteit
 • Gekwalifiseerde Kliniekpersoneel 24 uur aan diens
 • Medikasie bestuursprogramme
 • Opgeleide versorgingspersoneel
 • Eiendomsinstandhouding deur gekwalifiseerde personeel
 • Pragtige versorgde tuine
 • Uitsonderlike sorgsentrum, toegerus vir beide fisies en geestelik afhanklike inwoners
 • Altzheimers afdeling met aktiewe en individuele sorg deur mediese personeel benodig in die gemak van hulle eie huis
 • 3 gang maaltye middae en ander maaltye soos verkies
 • Vervoer na winkelssentrum en dokters
 • Biblioteek
 • Winkel binne kompleks
 • Haarsalon
 • Wassery
 • Jukskei-, snoeker- en veerpyltjiefasiliteite
 • Biokinetika en Gimtrim
 • Kerkdienste op perseel

Panorama Palms se eenhede word op ‘n Lewensreg basis verkoop waar die inwoner ‘n 100% van die oorspronlike koopsom terug ontvang.

Daar is ‘n verskeidenheid eenmans, 1 en 2 slaapkamer woonstelle, 1, 2 en 3 slaapkamer huise  (27m² tot 116m²)